Позаурочна діяльність

Виховна тема й напрями виховання:

image004Виховні заходи та завдання освітнього процесу школи спрямовані на виконання основної мети: виховання лідера – активної, творчої, впевненої особистості, яка вміє працювати в команді, приймати рішення, брати на себе відповідальність, з активною життєвою позицією; виховувати громадянина, активного і підприємливого, який згодом забезпечить розвиток потужної держави і конкурентної економіки; виховувати особистість – цілеспрямовану, усебічно розвинену, здатну до критичного мислення, патріота. Школа працює над виховною темою: «Створення сучасного освітнього простору для формування лідерських якостей особистості». Базуються виховні завдання навчального закладу на ключових компонентах формули нової школи:

1. Дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня – у закладі створена мережа гуртків, орієнтованих саме на уподобання школярів. Всього відвідують шкільні гуртки 8а5% учнів. Вихованці гуртків є постійними учасниками та переможцями районних змагань, концертних програм та шкільних виховних заходів.

2. Наскрізний процес виховання, що базується на загальнолюдських цінностях та формує цінності дитини, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У школі розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національних програм, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої Міністерством освіти і науки України, заходи щодо зміцнення патріотизму, моральності, утвердження здорового способу життя та ін.

image004 image004 3. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками – в закладі створена система взаємодії на засадах партнерства між педагогами, учнями та батьківською громадськістю, в якій учитель є другом, а родина залучається до побудови освітньої траєкторії дитини. Батьки є активними учасниками освітнього процесу, долучаються до організації свят, різноманітних виховних заходів, екскурсій, спільних творчих проєктів та ін. Таким чином, виховний аспект навчального закладу спрямований на розвиток ключових компетентностей учнів. Вільне спілкування державною мовою – уміння висловлювати власні думки, погляди, почуття усно та письмово, усвідомлення ролі ефективного спілкування. Спілкування іноземними мовами – уміння розуміти висловлене іноземною мовою, продукувати власні думки, погляди, почуття іноземною мовою, уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. Соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів; поважати закон, дотримуватися прав людини; усіх форм поведінки, потрібної для ефективної та конструктивної участі у громадському житті. Обізнаність та самовираження у сфері культури (загальнокультурна грамотність) – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва; глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до різномаїття культурного вираження інших. Екологічна грамотність і здорове життя – уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя. Ініціативність і підприємливість – уміння генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Уміння вчитися впродовж життя– здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, вміння визначати цілі та способи їх досягнення.

Система цінностей особистості розвивається через розвиток власного ціннісного ставлення дитини:

Традиційні виховні заходи

Позаурочна діяльність

Проектна діяльність

Проектна діяльність